Paediatrics Group

Head

Dr. Koh Hin Ling

Dr. Dong Jing Jing

Ms. Tan Pei Jing

Members

Mr. Teo Chun Huat

Ms. Koh Tin Yock

Dr. Huang Chun Xiang

Ms. Cheng Wen

Ms. Hong Si Min, Natalie

Ms. Lam Yun Shan

Ms. Li Xiu Fang